ИЗПЪЛНЕНИ ПО-ГОЛЕМИ ОБЕКТИ ОТ „БГС ГРУП” АД СТАРА ЗАГОРА В ПЕРИОДА 2005 – 2010 ГОДИНА

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ - Инфраструктурно строителство: водопроводи, канализации с тръбни канални мрежи

Наименование на

Обекта

Име на

Възложителя

Вид на стр.

Работи

Дата започв./

Дата завърш.

1

2

3

4

Водоснабдяване с.Малка Верея

„ВИТО-95” ООД гр.Стара Загора

ПЕВП –тръби и фасонни части

2004/2006 г.

Реконструкция ВиК мрежа гр.Топловград

Община Тополовград

ПЕВП тръби, настилки

2005 г.

Водоснабдяване произв. пл. в завод за стъкло Търговище

“Хидростроителст-во” ООД гр.София

ПЕВП Ø 355 – 3032 m

2005 г.

Реконструкция ВВМ гр.Ловеч

Община Ловеч

ПЕВП тръби, настилки

2005 г

Магистрален водопровод – ниска зона, втори етап”

Община Бяла

ПЕВП тръби Ø280 - 460 m

2005 г.

Водопроводи и канализация ТЕЦ 3

„ВИТО-95” ООД гр.Стара Загора

ПЕВП тръби Ø560 - 1 150 m

2005 г.

Реконструкция водопровод ул.”Ив.Вазов”гр.Ловеч

“В и К” АД гр.Ловеч

ПЕВП тръби Ø90 250 m

2005 г

Канализация по ул.”Тодор Чернев”и ул.”Кубрат”Ловеч

Община Ловеч

Канализация Ø200 -800 300m

2005 г

Канализация гр.Кърджали

“Монолит”АД

гр.Хасково

ПЕВП тръби

гофр.за канал Ø1000 - Ø 300

и връзки

2006 г

Дъждовен и битов колектор “Технополис”,”Бриколаж”, “Арена” и водопровод

“Монолит”АД

гр.Хасково

ПЕВП тръби

гофр.за канал Ø1000 - Ø 200;

ПЕВП - Ø 160

2006 г

Подмяна преливна система водоем Лясково

“В и К” ЕООД

Ст.Загора

ПЕВП Ø 145 - 150 m

2006 г

Изместване на магистрален водопровод гр. Сливен

„Евротекстил 2000” ООД Сливен

ПЕВП Ø 400 - 100 m

2007 г

Канализационен колектор на сателитно селище „Атюрен” гр. Ст. Загора

„СИМДАР” ООД Стара Загора

PVC муфени тръби Ø 300 –

560 m

2007 г

Преч. Станция за отпадъчни води в ТЕЦ Марица изток 3 – изпълнение на тръбопроводи

„Баутех Бул” ЕООД

GPE тръби DN800 – 100m и GRP тръби DN600 – 25m

2007 г

Ремонт на водопроводи гр. Гурково

„В и К” ЕООД Стара Загора

ПЕВП тръби Ø 90 – 580m

2007 г

Водоснабдяване с. Коларово

„ВИТО - 95” ЕООД Стара Загора

ПЕВП тръби Ø125 – 250m

2007 г

Ремонт на водопроводна мрежа с. Зимница

„В и К” ЕООД Стара Загора

ПЕВП тръби Ø63 – 300m

2007 г

Водоснабдяване с. Пчелин

“Монолит”АД

гр.Хасково

ПЕВП тръби Ø90 – 1500m

2008 г

Община Балчик -Водопроводни и канализационни клонове на с. Кранево.Обшина Каварна -Подобряване на водоснабдителната мрежа в Община Каварна.

МРРБ

ПЕВП тръби

гофр.за канал

Ø400 ; Ø 200;

ПЕВП Ø 200;

Ø 63

2008/2009 г

Канализация – югоизточна част гр. Гурково

 

Община Гурково

Kанализационни гофр. PVC тръби

2008/2009г.

Инженеринг на вътр. и външна канал. Мрежи, ПСОВ с. Манолич

Община Сунгурларе

Водопр. и канализационни ПЕВП тръби

2007/2009 г

РВВМ на гр. Ловеч по бул. „България” и ул. „Търговска” и „Ал. Стамболийски”

„В и К” АД

гр. Ловеч

ПЕВП тръби

Ø 400 ; Ø 25

2009г.

Водопровод от с. Божурерц до СО Божурец

Община Каварна

ПЕВП тръби Ø90 ; Ø 110

2009г.

Рехабилитация и обновяване на канализационната мрежа на левия бряг на р. Марица, гр. Димитровград

"HEITKAMP IKB"

Kанализационни PVC тръби

2009/2010 г

Офис сграда и логистичен център "Шенкер България", Божурище

"Микс-Констръкшън" ООД

тръби PE, DN= 2″ тръби PVC-DN 200, DN 160 DN 110 дренажна тръба  Е 150 К, DN150/200РШ Ø 1000мм0

2009г./2010г.

Спортно оздравителен комплекс с.Кранево, общ.Балчик

Община Балчик

ПЕВП тръби Ø160

2010г.

Допълнително водоснабдяване от помпена станция "Цветница ІІ" до с.Лиляк, общ.Търговище

Община Търговище

ПЕВП тръби
Ø 160/10 А;
Ø 160/ 6 А;
Ø 90/ 10 А;Ø 160; Ø 90

2010г.

Рехабилитация и ремонт на възстановителни работи на напорен водопровод между ПС Цветница 1 – първи подем и ПС Цветница 2 – втори подем (система Божурка, Пайдушко, Братово, Цветница и Лиляк)

Община Търговище

ПЕВП тръби  Ø160/10А;       Ø160/16А; Ø90/10А;
Ø 160; Ø 90– 5000 m

 

2010г.

Складово-производствена база за съхраняване и обработка на череши, с.Християново, обл.Ст.Загора

"БАЛКАН Черис"ЕООД

PVC тръби-Ø 110 ПЕВП тръби-Ø 90

2010г.

Изместване на водопровод в с.Пъстрен

"АЯКС-1"ЕООД

ПЕВП тръби  Ø160

2010 г

Изграждане и рехабилитация на канализационната мрежа по левия бряг на р. Марица в гр. Димитровград

"Станилов"ЕООД

Kанализационни PVC тръби
Ø 315–1650 m;Ø 250–4550 m

2010г.

Рехабилитация на водоснабдителната мрежа по левия бряг на река Марица в гр.Димитровград

МРРБ

ПЕВП тръби  Ø110;Ø125;Ø 140;Ø160; 43 500 m

2010/2011 г


ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ - Инфраструктурно строителство: пътища и пътни съоръжения, асфалтови настилки, текущо поддържане на изградената улична и пътна мрежа

Наименование на

Обекта

Име на

Възложителя

Вид на стр.

Работи

Дата започв./

Дата завърш.

1

2

3

4

Ремонт път вр.Шипка –

гр.Шипка

ИАП София

ОПУ Ст.Загора

Асф.настилка

2001/2002 г.

Асфалтови площадки "Загорка"

“Загорка”АД

Асфалтови настилки

2003 г.

Поддържане улици след ВиК аварии

„В и К” ЕООД

гр.Стара Загора

Асфалтови настилки

2003 г.

Асфалтови кръпки гр.Бяла

Община Бяла

Асфалтови настилки

2003 г.

ОР път Мъглиж - Селце

Община Мъглиж

Асфалтови настилки

2003 г.

Асф.площадка Миролио - Н.Загора

Миролио България

Асфалтови настилки

2003 г.

Асфалтови настилки газификация гр.Лясковец

“Овергаз инжене-ринг” гр.Ямбол

Асфалтови настилки

2004 г.

Газификация Стара Загора – РГ и ГО кв.Голеш

“Овергаз инжене-ринг” гр.Ямбол

Асфалтови настилки

2004 г.

Поддържане улици след ВиК аварии

„В и К” ЕООД

гр.Стара Загора

Асфалтови настилки

2004 г.

Асфалтова настилка водопрод към ПСОВ

"ЖИЛМЕН"

Асфалтови настилки

2004 г.

Поддържане улици след ВиК аварии

„В и К” ЕООД

гр.Стара Загора

Асфалтови настилки

2005 г.


ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ - Инфраструктурно строителство: от газопреносната мрежа


Наименование на

Обекта

Име на

Възложителя

Вид на стр.

Работи

Дата започв./

Дата завърш.

1

2

3

4

Газификация гр.Стара Загора

“Овергаз инженеринг” гр.Ямбол

Земни работи

ПЕВП

2002 г.

Газоснабдяване гр.Първомай

“Овергаз инженеринг” гр.Ямбол

Земни работи

ПЕВП

2003 г.

Газификация Стара Загора

“Овергаз инженеринг” гр.Ямбол

Земни работи

ПЕВП

2003 г.

Газификация гр.Нова Загора

“Овергаз инженеринг” гр.Ямбол

Земни работи

ПЕВП

2003 г.

Газификация гр.Русе

“Овергаз инженеринг” гр.Ямбол

Земни работи,

ПЕВП

2004/2005г.

Газификация гр.Лясковец

“Овергаз инженеринг” гр.Ямбол

Земни работи,

ПЕВП Асфалтови настилки

2004/2005г.

Газификация гр.Г.Оряховица

“Овергаз инженеринг” гр.Ямбол

Земни работи,

ПЕВП Асфалтови настилки

2004/2005г.

Газификация гр.В.Търново

“Овергаз инженеринг” гр.Ямбол

Земни работи,

ПЕВП Асфалтови настилки

2004/2005г.

Газификация Стара Загора

“Газоснабдяване

Стара Загора”ООД

ПЕВП тръби, настилки

2005 г.


ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ - Инфраструктурно строителство:


Наименование на

Обекта

Име на

Възложителя

Вид на стр.

Работи

Дата започв./

Дата завърш.

1

2

3

4

Доставка и монтаж бетонови павета и бордюри

Община Стара Загора

Бетонови борд и павета

2005 г.

Настилка с унипаваж “Линде” гр.Русе

“Адис” ООД гр.Русе

Унипаваж 10см. 3200 м2

2005 г

Ремонт и пътни настилки в ДЗУ

“Форум 49” ЕООД гр.Ст.Загора

Асфалт, борд., бет.плочи

2005/2006 г

Благоустрояване администр. сграда на “Елконтрол”

“Елконтрол”ООД

Стара Загора

Настилки бет. паве газопр. откл.

2006 г

Крайбрежна алея гр.Обзор

Община Обзор

Настилка бет. павета

2006 г

Вертикална планировка и вътр.двор на “Мото Пфое’

софия

“Мото Пфое ЕООД

София

Н-ка бет.павета

площадкова канализация

2006 г

Търговски център “Мосю Бриколаж” Ст.Загора

“АТ Инженеринг 2000”ООД София

Н-ка бет.павета

2006 г

“Кауфланд Ямбол”

“Вега” ООД Стара Загора

Н-ка бет.павета

2006 г

Благоустр.площадка пред “Екоенергия” Ст.Загора

“Екоенергия”ООД

Ст.Загора

Н-ка бет.павета

2006 г

Верт.планировка и бетонови настилки ОСК

“Тема”ООД гр. Ивайловград

Н-ка бет.павета

2006 г

Плочник пред столова ЗСК Боруй

“ЗСК Боруй”АД

Ст. Загора

Н-ка бет.павета

2006 г

Складове за ел. Материали и кабели гр. Пловдив

„Филкаб”АД Пловдив

Н-ка бет.павета

2007 г

Настилка на жил.сграда с ОСД и гаражи гр.Ст. Загора

АМД - Инвест” ООД Стара Загора

Н-ка бет.павета

2007 г

Настилки на цех за производство на текстилни изделия гр. Ст. Загора

СД „ЮГЕМАН” Стара Загора

Н-ка бет.павета

2007 г

Благоустройство и паркоустройство на квартал

и улици, гр. Поморие

Община Поморие

Н-ка бет.павета

2007 г

Станция за разделяне на въздух на „Линде газ България ЕООД”

в гр. Стара Загора

“СК Трейс” АД Стара Загора

Н-ка бет.павета

2007 г

Реконструкция и благоустрояване на централна градска част

гр. Димитровград

Община Димитровград

Н-ка бет.павета, реконстр.;

шадраван;

подмяна ел.част

2007 г

Ремонт тротоари гр. Стара Загора

Община Стара Загора

Н-ка бет.павета и бет. бордюри

2007 г

Хотел и рехабилитационен център Ст. мин. Бани

 

Евробау”ООД София

Н-ка бет.павета

2007 г

Благоустрояване на жил. к-с в гр. Пловдив

„Евробилдинг - 1” ООД

Н-ка бет.павета

2007 г

Открит склад „REHAU Логистик център” гр. София

„Инжстрой София” ЕАД

Н-ка бет.павета

2007 г

Жилищна сграда с ОСД в УПИ кв. 18 гр. Стара Загора

„Загора Сити” АД

Н-ка бет.павета

2007 г

БИЛЛА Маркет гр. Ямбол

„Строй Консулт” ЕООД

Н-ка бет.павета

2007 г

БИЛЛА Маркет гр. Силистра

„Строй Консулт” ЕООД

Н-ка бет.павета

2007 г

Хотел „Тонус спейс” – благоустрояване зона около хотела

АМД Имоти ООД Стара Загора

Н-ка бет.павета

2008 г

Открит склад за автомобили – I етап

„МОТО ПФОЕ” ЕООД

Верт. планировка ВиК, настилка с бет. павета и бордюри

2008 г

ИТА сервиз Павлов

„ИТА сервиз ЕАД” Стара Загора

Н-ка бет.павета

2008 г

Настилка на площадка за автомобили

„София Франс Ауто” АД

Н-ка бет.павета

2008 г

Озеленяване и реконсрукция на пешеходна зона – гр. Поморие

Община Поморие

Н-ка бет.павета

2008 г

Ремонт градинки гр. София

„ИНЖСТРОЙ СОФИЯ” ЕАД

Производство, доставка и полагане на нови бордюри 8/16/50

2008 г

“Търговски център МОЛ” Стара Загора - настилки

„ПСК Ес Би Ес” АД Стара Загора

Настилка с бет. павета, и бет. бордюри

2008 г

„Административна сграда ул. „Христо Ботев”

АМД Имоти ООД Стара Загора

Н-ка бет.павета

2008 г

Благоустрояване пред административна сграда

„РОСИМА” ЕООД

Н-ка бет.павета

2008 г

Ремонт тротоари Стара Загора

„ПСК Ес Би Ес” АД Стара Загора

Настилка с бет. павета, паркоелементи и бордюри

2008 г

Складова база със сервиз, офиси и изложбена зала –

гр. София

„ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Верт. планировка, настилка с бет. павета и бордюри

2008 г

REHAU – логистик център

„ИНЖСТРОЙ СОФИЯ” ЕАД

Н-ка бет.павета

2008 г

Благоустрояване кметства в Община Павел баня – с. Долно Съхране

Община

Павел баня

Н-ка бет. павета и бет. бордюри

2008 г

Жилищна сграда с ОСД в УПИ кв. 18 гр. Стара Загора

„Загора Сити” АД

Н-ка бет. павета

2008 г

Настилки на складова база REHAU

 

„Нивел” ООД

Н-ка бет. павета

2008 г

Бизнес център

“Монолит”АД

гр.Хасково

 

Верт. планировка

2008 г

Търговски център КАУФЛАНД гр. Пазарджик

„Кауфланд България” ЕООД енд КО.КД

Верт. планировка ВиК, настилка с бет. павета и бордюри

2008 г

Благоустрояване на сграда на ул. „Антим І” гр. Ст. Загора

АМД Имоти ООД Стара Загора

Н-ка бет.павета

2008 г

Рехабилитация на тротоарни настилки в Община Стара Загора

Община Стара Загора

Н-ка бет. павета и бет. бордюри

2009г.

Озеленяване и реконструкция на пешеходна зона гр. Поморие – ІІ етап

Община Поморие

Н-ка бет. павета и бордюри В и К, Ел, озеленяване

2009г.

Благоустрояване на сграда на ул. „Кирил и Методий 90” гр. Ст. Загора

„АМД Имоти” ООД Стара Загора

Н-ка бет.павета

2009г.

Офис сграда с логистични халета “ШЕНКЕР” ЕООД

„Микс-Констръкшън” ООД

Н-ка бет. павета и бордюри, В и К и Електро част

2009г.

Доставка и полагане на бет. бордюри 18/35 в „Св. Влас”

„ЩРАБАГ” ЕАД

Полагане бет. бордюри 18/35

2009г.

Настилка бет. плочи на Интерхотел Поморие

„Интерхотел Поморие”

Н-ка бет. павета и бет. бордюри

2009г.

Благоустрояване на площад „Оборище”, гр. Павел баня

Община

Павел баня

Н-ка бет. павета и бет. бордюри, монтаж на детски съоръжения

2009г.

Благоустрояване на център

с. Долно Съхране І и ІІ етап

Община

Павел баня

Н-ка бет. павета и бет. бордюри

2009г.

Благоустрояване на център

с. Търничене

Община

Павел баня

Подмяна на тротоарна настилка около читалище

2009г.

Офис сграда с логистични халета "ШЕНКЕР" ЕООД

 "Микс-Констръкшън" ООД

 Настилки бетонови павета и бордюри, В и К и Електро част

2009г./2010г.

Рехабилитация на тротоарни настилки в Община Стара Загора

 Община Стара Загора

 Настилка бетонови павета и бордюри

2009/2010/2011г.

Открит склад за автомобили – IІ етап, Сливница

 "МОТО ПФОЕ" ЕООД

 Настилка с бетонови павета и  бордюри

2010 г.

Благоустрояване на сграда в кв. "Железник", гр.Стара Загора

 "АМД Имоти" ООД Стара Загора

 Настилка с бетонови павета и  бордюри

2010 г.

Складово-производствена база за съхраняване и обработка на череши, с.Християново, обл.Стара Загора

 "БАЛКАН Черис" ЕООД

 Настилка с бетонови павета и  бордюри

2010 г.

Изложбена зала за продажба на автомобили "Хонда" и автосервиз", с.Малка Верея, общ.Стара Загора

 "Ай Ем Ай" ЕООД

 Настилка с бетонови павета и  бордюри

2010 г.

"Търговски и развлекателен комплекс МОЛ" Русе

 "Сиенит" ООД гр.Пловдив

 Настилка с бетонови павета и  бордюри

2010 г.

Рехабилитация на тротоарни настилки в Община Свиленград

 Община Свиленград

 Настилка с бетонови павета и бордюри

2010/2011 г.


ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ - Хидротехническо строителство: строителство и възстановяване на брегоукрепителни и геозащитни съоръжения, пречиствателни станции за отпадни води и речно водохващане


Наименование на

Обекта

Име на

Възложителя

Вид на стр.

Работи

Дата започв./

Дата завърш.

1

2

3

4

Подготвителни СМР за обект: „Речно водохващане в района на с. Рибарица,

обл. Ловеч”

„В и К” АД

гр. Ловеч

Временен път, отбиване на водата

2008 г

Преустройство на речно водохващане на

р.Болованджика, с.Рибарица

„В и К” АД

гр. Ловеч

Временен път, отбиване на водата

2009г.


ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ - Високо строителство:


Наименование на

Обекта

Име на

Възложителя

Вид на стр.

Работи

Дата започв./

Дата завърш.

1

2

3

4

СМР – преустройство на дом Надежда в детска ясла - гр. Стара Загора

Община Стара Загора

Дограма, настилки, покрив, бояджийски и мазачески работи

2009г.

Ремонт на ЦДГ №11 „Загоре” гр. Стара Загора

Община Стара Загора

Дограма, настилки, покрив, бояджийски и мазачески работи

2009г.

Ремонт на спортна зала по акробатика – стадион „Берое” – гр. Стара Загора

Община

Стара Загора

Ремонт на спортна зала

2009г.