Основен приоритет е качественото изпълнение на обектите, опазване на околната среда и създаване на безопасни условия за труд, което е залегнало и в политиката по управление на Дружеството.

За качественото и прецизно изпълнение на сертифицираните дейности, „БГС Груп” АД гарантира с използването на високотехнологична съвременна техника, квалифициран персонал и стриктно спазване на политиката по качество, здраве и безопасност при работи и околна среда.Дружеството е изградило и поддържа система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, която обхваща три групи процеси, които са определени като необходими, за да можем да предоставяме съответстващи продукти и услуги на клиентите и инвеститорите от една страна и за да осигурим съответствието на системата спрямо международните стандарти ISO 9001: 2008 и ISO 14001: 2004 и британския стандарт BS OHSAS 18001:2007 от друга страна.


Дружеството залага на доброто функциониране на всяка една група процеси, както и на взаимодействието между тях, с което се постига непрекъснато подобряване на ефикасността на цялата система.

Чрез системите за управление на качеството „БГС Груп” АД се стреми да постигне максимално удовлетворяване на изискванията на клиентите и непрекъснатото подобряване на качеството на продукцията и строителните дейности и обекти като цяло.