Фирма БГС Груп АД Стара Загора възниква преди 40 години с основен предмет на дейност – инфраструктурно строителство и е с дългогодишна традиция в изпълнението на обекти на инженерната инфраструктура водопроводи, канализации, обекти от газопреносната мрежа, тръбни канални мрежи, пътища и пътни съоръжения, благоустрояване на площадки, текущо поддържане на изградената улична и пътна мрежа, както и строителство и възстановяване на брегоукрепителни и геозащитни съоръжения.

В сферата на високото строителство БГС Груп АД е специализирана в санирането на съществуващ сграден фонд – жилищни сгради, социални заведения и други.

Фирмата изпълнява и обекти свързани с екологията - пречиствателни станции за отпадни води, депа за твърди битови отпадъци.

„БГС Груп” АД е пионер и водещ производител на пазара на вибропресовани бетонови изделия, като произвежда и доставя на територията на цялата страна богата гама от паважни настилки, бордюри, тухли и елементи за ревизионни шахти.

Като новo направлениe в структурата на фирмата през 2008 г. възниква производството на инертни материали.